ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခတ္မွီတုိးတက္ဖုိ႔ အေမ ရိကန္ ကူညီမည္ + ဘဂၤလာအေျခစိုက္ ကုလားဆိုးမ် ား ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္က ဘာသာေရးစစ္ပြဲအသြင္ လ ႈပ္ရွားမႈအား လုပ္ေဆာင္မည္

Coral Arakan News
ဘဂၤလာအေျခစိုက္ ကုလားဆိုးမ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္က ဘာသာေရးစစ္ပြဲအသြင္ လႈပ္ရွားမႈအား ေမ ၉ မွ ၁၃ အၾကား အခ်ိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဆို
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: