ဘာသာကိုးကြယ္တာႏွင္႔ ဘာသာကာကြယ္ တာမတူပါ။ စာေရးသူ- ဘိုဘိုေက်ာ္ျင ိမ္း

Subject: ဘာသာကိုးကြယ္တာႏွင္႔ ဘာသာကာကြယ္တာမတူပါ။ စာေရးသူ- ဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း
Date: Sunday, 5 May, 2013, 18:36

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: