ကယားျပည္နယ္ ၊ျပည္ေထာင္စုေရးရာ၊ တိုင္းရ င္းသားေရးရာသင္တန္းႏွင့္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပ ြဲ

Burma Democratic Concern (BDC)

ကယားျပည္နယ္ ၊ျပည္ေထာင္စုေရးရာ၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာသင္တန္းႏွင့္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ http://ow.ly/lb8RL

“ေဗဒါ” ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ကယားျပည္နယ္၊
လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕လယ္ဓမၼာရံုတြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုေရးရာ၊
တိုင္းရင္းသားေရးရာသင္တန္းႏွင္…့ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႕
(၁၆.၅.၂၀၁၃)ရက္ေန႕မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ သင္တန္းသို႕ ကယားျပည္နယ္ အတြင္းရွိ
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ
စုစုေပါင္း (၅၆)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွဗဟုိေကာ္မတီ၀င္၊ ကယားျပည္နယ္ ဥကၠဌ
Dr.ေဒၚခင္စည္သူ၊ ျပည္နယ္ ဒု-ဥကၠဌဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး
ဦးၾကည္မိုး၊ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးစပ္သန္း၀င္း၊
ဖရူးဆိုးၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌဦးပဲဒူႏွင့္ဒု-ဥကၠဌဦးသိုးရယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္
ဥကၠဌ ဦးတင္ျမင့္ႏွင့္ ဒု-ဥကၠဌဦးသက္တင္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္
ဥကၠဌဦးေဘာစ္ကို၊ ဒု-ဥကၠဌဦးေပၾတဴႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ အတြင္းရွိ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္
အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ
ကယားျပည္နယ၊္ ျပည္နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေမာ္ရယ္ႏွင့္ကယားျပည္နယ္
အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား၊
တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီမွ ကယားျပည္နယ္
နာယကႀကီးဦးျမင့္ႏိုင္၊ ျပည္နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္
ဦးစုိင္းစုိးျမင့္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ကယားျပည္နယ္
လူမ်ိဳးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး (ကလလတ)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊
ကယန္းျပည္သစ္ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ Loikaw Women Centre
မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ကယားျပည္နယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊
ေကထိႈးဘိုးရိုးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အျခားအရပ္ဖက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေလ့လာသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သင္တန္းကို(၁၆.၅.၂၀၁၃မွ၁၈.၅.၂၀၁၃) အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို (၁၉.၅.၂၀၁၃ မွ၂၀.၅.၂၀၁၃) အထိ(၂)ရက္ၾကာ
က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ကယားျပည္နယ္
အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္
အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္းႏွင့္ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲကိုရွမ္းျပည္နယ္၊
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ (၉.၅.၂၀၁၃မွ၁၃.၅.၂၀၁၃) အထိေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္
က်င္းပခဲ့ျပီး ယခုကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္
သင္တန္းႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ “ျပည္ေထာင္စုေရးရာ၊
တိုင္းရင္းသားေရးရာ” ဒုတိယေၿမာက္သင္တန္းႏွင့္
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ပါသည္။

ထပ္မံသိရွိလိုပါကဆက္သြယ္ရန္- ဦးဟန္စိုးထြန္း- ၀၉-၃၁၁၄၆၁၇၂
ေဒၚျဖဴျဖဴ၀င္း-၀၉-၄၂၃၆၆၈၃၂၅
ေဒၚေရႊရည္လင္း-၀၉-၄၂၀၁၃၄၅၄၀See More

Photo: ကယားျပည္နယ္ ၊ျပည္ေထာင္စုေရးရာ၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာသင္တန္းႏွင့္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ “ေဗဒါ” ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕လယ္ဓမၼာရံုတြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုေရးရာ၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာသင္တန္းႏွင့္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႕ (၁၆.၅.၂၀၁၃)ရက္ေန႕မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ သင္တန္းသို႕ ကယားျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ စုစုေပါင္း (၅၆)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွဗဟုိေကာ္မတီ၀င္၊ ကယားျပည္နယ္ ဥကၠဌ Dr.ေဒၚခင္စည္သူ၊ ျပည္နယ္ ဒု-ဥကၠဌဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္မိုး၊ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးစပ္သန္း၀င္း၊ ဖရူးဆိုးၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌဦးပဲဒူႏွင့္ဒု-ဥကၠဌဦးသိုးရယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးတင္ျမင့္ႏွင့္ ဒု-ဥကၠဌဦးသက္တင္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌဦးေဘာစ္ကို၊ ဒု-ဥကၠဌဦးေပၾတဴႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ကယားျပည္နယ၊္ ျပည္နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေမာ္ရယ္ႏွင့္ကယားျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီမွ ကယားျပည္နယ္ နာယကႀကီးဦးျမင့္ႏိုင္၊ ျပည္နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးစုိင္းစုိးျမင့္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ကယားျပည္နယ္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး (ကလလတ)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ Loikaw Women Centre မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ကယားျပည္နယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေကထိႈးဘိုးရိုးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အျခားအရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေလ့လာသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သင္တန္းကို(၁၆.၅.၂၀၁၃မွ၁၈.၅.၂၀၁၃) အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို (၁၉.၅.၂၀၁၃ မွ၂၀.၅.၂၀၁၃) အထိ(၂)ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ကယားျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းႏွင့္ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲကိုရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ (၉.၅.၂၀၁၃မွ၁၃.၅.၂၀၁၃) အထိေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့ျပီး ယခုကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ သင္တန္းႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ “ျပည္ေထာင္စုေရးရာ၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ” ဒုတိယေၿမာက္သင္တန္းႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ပါသည္။ ထပ္မံသိရွိလိုပါကဆက္သြယ္ရန္- ဦးဟန္စိုးထြန္း- ၀၉-၃၁၁၄၆၁၇၂ ေဒၚျဖဴျဖဴ၀င္း-၀၉-၄၂၃၆၆၈၃၂၅ ေဒၚေရႊရည္လင္း-၀၉-၄၂၀၁၃၄၅၄၀

Like · · Share

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: