အေရွ႕ပါကစၥတန္တြင္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ မ်ားအား လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ ( ဘာသာျပန္) by Khin Mar Swe

ဘဂၤလီက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို တားဆီးဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔’s Photos · ဘဂၤလီက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို တားဆီးဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔’s Page Previous · Next


ဘဂၤလီက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို တားဆီးဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔

Khin Mar Swe

= = = အေရွ႕ပါကစၥတန္တြင္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအား လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ = = = (ဘာသာျပန္)

အေရွ႕ပါကစၥတန္တြင္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအား လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ (ရွရီနမ္ဒမ္ ဗီယာစ္)
… Hindu Genocide in East Pakistan
By Shrinandan Vyas

ဤေဆာင္းပါးသည္ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ပါကစၥတန္၌ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ၂.၅ သန္းခန္႕ အသုတ္သင္ခံရမႈ အေၾကာင္းကို ေလ့လာတင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤေဆာင္းပါးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ စီမံကိန္းဌာန၊ ျဗိတန္းနီးကား စြယ္စံုက်မ္း၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အယ္ဒြတ္ကေနဒီ၏ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အထက္လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး ေကာ္မတီသို႕ အစီရင္ခံစာ၊ နယူးစ္၀ိခ္ မဂၢဇင္း၊ နယူးေယာက္တိုင္းမ္စ္ သတင္းစာ အစရွိသည္တုိ႕က ေပးထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကားပါသည္။ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ပါကစၥတန္၌ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ သန္းခ်ီ၍ အသတ္ခံရျခင္းကို ျပသရန္အတြက္ ဤ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေျခခံ ဂဏန္းသခ်ၤာပညာတို႕အား အသံုးျပဳထားပါသည္။

This article deals with slaughter of about 2.5 million Hindus in East Pakistan in 1971.
This article refers to information provided by Dept. of Planning of Government of Bangla Desh, Encyclopedia Britannica, Senator Edward Kennedy’s report to the U.S. Senate Judiciary Committee, Newsweek, New York Times, etc. This information and elementary math are used to show that indeed millions of Hindus were killed in East Pakistan in 1971.

= အႏွစ္ခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား =
ယခင္က အေရွ႕ပါကစၥတန္ ျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္ စစ္တပ္ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ (၁၀)သန္း အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္ကို အမ်ားသိၾကပါသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေလးစားလက္ခံၾကသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ သတင္း ဌာနမ်ားက ေသဆံုးသူ အေရအတြက္ကို (၃)သန္းဟု ဆိုသည္။ သို႕ရာတြင္ ထို စာရင္းအင္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ေပၚလြင္ ထင္ရွားလာသည့္ အခ်က္မွာ – အေရွ႕ပါကစၥတန္၏ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ထုၾကီး တစ္ခုလံုးသည္ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္က (၉)လၾကာ ဖိႏွိပ္မႈအတြင္း၌ ပါကစၥတန္ စစ္တပ္၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္သည္ – ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္၏။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရတို႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွ ရရွိေသာ စာရင္းအင္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဤေဆာင္းပါးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ လူဦးေရ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ျပီး အသတ္ခံရသူ (၃)သန္းအနက္ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာလည္း ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ပါ၍ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္က အေရွ႕ပါကစၥတန္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ဒုကၡသည္တို႕၏ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ျပီး ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအား မ်ိဳးျဖဳတ္ သတ္ျဖတ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

= ABSTRACT =
It is well known that the 1971 army repression in Bangla Desh (former East Pakistan) resulted in an influx of 10 million refugees into India. Most world renowned relief and news agencies put the number of dead at 3 million. However the fact that is glossed over in these statistics is that THE ENTIRE HINDU POPULATION OF EAST PAKISTAN WAS THE PRIMARY TARGET OF PAKISTANI ARMY DURING THE 9 MONTHS OF REPRESSION IN 1971. Using the population statistics from Bangla Desh Government and US Government publications this article PROVES that 80 percent of the refugees from Bangla Desh were Hindus and that 80 percent of the 3 million killed were Hindus. THUS IT WAS A HINDU REFUGEE PROBLEM and IT WAS A HINDU GENOCIDE THAT TOOK PLACE IN EAST PAKISTAN IN 1971.

= ရည္ညႊန္းခ်က္ (၁၀)ခု =
ျဗိတန္းနီးကား စြယ္စံုက်မ္း၊ (စာရင္းအင္းမ်ားအတြက္) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ စီမံကိန္းဌာန၊ နယူးစ္၀ိခ္ မဂၢဇင္း၊ နယူးေယာက္တိုင္းမ္စ္ သတင္းစာ၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အယ္ဒြတ္ကေနဒီ၏ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အထက္လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး ေကာ္မတီသို႕ အစီရင္ခံစာ

10 References – Encyclopedia Britannica, Bangla Desh Government – Ministry of Planning (for statistics), Newsweek, New York Times, Senator Edward Kennedy’s report to the U.S. Senate Judiciary Committee.

= နိဒါန္း =
ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ (၁၉၇၀)ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အ၀ါမီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က အမတ္ေနရာ (၁၆၉)ေနရာ အနက္ (၁၆၇)ကို အႏိုင္ရျပီး အေရွ႕ပါကစၥတန္ေဒသတြင္ လူထုမဲ (၈၀%)ေက်ာ္ ရရွိသည္။ သခ်ၤာနည္းအရဆိုလွ်င္ အ၀ါမီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ပါကစၥတန္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံတြင္ အမ်ားစု ရရွိသည္ (စုစုေပါင္း ၃၁၃ ေနရာတြင္ ၁၆၇)။

= INTRODUCTION =
In the December 1970 general election in Pakistan, Awami League won 167 of 169 seats and over 80 % of popular votes in East Pakistan. Numerically Awami League had an absolute majority of seats in the Pakistan National Assembly (167 of the total 313 seats)

(၁) သမိုင္းေၾကာင္းအရ အေရွ႕ပါကစၥတန္သည္ စုစုေပါင္း သယံဇာတ၏ (၃၆%)ကိုသာ ခဲြေ၀ခံစားခြင့္ ရွိျပီး ပါကစၥတန္ျပည္ေထာင္စု ဖယ္ဒရယ္အစိုးရတြင္ ေနရာ (၂၀%)ကိုသာ ရသည္။

(1). Historically, East Pakistan was allocated only 36 % of the total resources and East Pakistanis occupied only 20 % of the positions in the federal government in the United Pakistan

(၂) လူေပါင္း (၂၅၀,၀၀၀)ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ေသာ(၁၉၇၀) ႏို၀င္ဘာလတြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္း အျပီး အေရွ႕ပါကစၥတန္ေဒသအေပၚ ပါကစၥတန္အစိုးရ၏ အသားအေရာင္ခဲြျခားမႈက အေရွ႕ပါကစၥတန္ လူထုအား သူစိမ္းျပင္ျပင္ကဲ့သို႕ စိတ္ခံစားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

(2). The Pakistani government’s apathy towards East Pakistan after a terrible cyclone in November 1970 in which over 250,000 people died, had alienated East Pakistani people. The solid outcome of the 1970 elections for Awami League created an alternative power center for an already alienated people.

အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အၾကား ကဲြျပားျခားနားမႈသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဓိက အေရးအခင္းတစ္ရပ္အျဖစ္သို႕ ရုတ္ျခည္းတိုးတက္သြားခဲ့သည္။ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၅)ရက္ေန႕တြင္ သမၼတ ယာယာခန္၏ အမိန္႕ျဖင့္ ပါကစၥတန္စစ္တပ္သည္ အၾကမ္းဖက္စစ္ဆင္ေရး တစ္ရပ္ကို စတင္ခဲ့ရာ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၇)ရက္ေန႕တြင္ အိႏိၵယစစ္တပ္ထံ ေနာက္ဆံုး လက္နက္ခ်ရသည့္အခ်ိန္ထိ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

The differences between the East and West Pakistani politicians snowballed into a major international crisis. On March 25, 1971 Pakistani army on President Yahya Khan’s orders initiated a campaign of terror which was to last till its final surrender to the Indian army on December 17, 1971.

ပါကစၥတန္ စစ္တပ္၏ ဤအၾကမ္းဖက္မႈ စစ္ဆင္ေရးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္ (၁၀)သန္း အိႏိၵယ နယ္ျခားကို ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့ျပီး (အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အက္ဒြတ္ကေနဒီ၏ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အထက္လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး ေကာ္မတီသို႕ အစီရင္ခံစာ- အညႊန္း – ၃)၊ ကယ္ဆယ္ေရး ဌာန အမ်ားစု၏ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ၏ တရား၀င္ခန္႕မွန္းခ်က္ အေပၚ အေျခခံ တြက္ခ်က္မႈအရ (၃)သန္း အသတ္ခံရေစသည္ (အညြန္း – ၄၊ ၅)။

This terror campaign by Pak army resulted in 10 million Bangla Deshi refugees crossing over to India (per Senator Edward Kennedy’s report to the U.S. Senate Judiciary Committee (3)) and 3 million killed (4,5) based on reports from most relief agencies and official Bangla Desh government estimate.

သုိ႕ရာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေသဆံုးသူမ်ားအား မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် ဘာသာေရးအရ ခဲြျခားေဖာ္ျပမရွိေပ။ အိႏိၵယ သတင္းမီဒီယာတို႕မွ အစီရင္ခံမ်ားတြင္ ဤသို႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးကို မေဖာ္ျပဘဲ က်န္ေနရစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤသို႕ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတို႕က အေရွ႕ပါကစၥတန္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဟိႏၵဴဘာသာတို႕အား မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္မႈတည္းဟူေသာ ပိုမို ယုတ္မာေကာက္က်စ္ေသာ အမွန္တရားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကမာၻျမင္ကြင္းမွ၊ အထူးသျဖင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသားတို႕၏ ျမင္ကြင္းမွ ဖံုးကြယ္ထားသလို ျဖစ္ေနခဲ့ေပသည္။

However the religious mix of both the refugees and the dead is nowhere emphasized anywhere. This significant information has particularly been absent in the reports from Indian News Media. This selective news dissemination has kept a more sinister truth of Hindu genocide in East Pakistan hidden from the world in general and Indians in particular.

= ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တို႕သည္ ပါကစၥတန္ စစ္တပ္၏ အထူးေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပစ္မွတ္ျဖစ္သည္ =
(၁၉၇၁)ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၁)ရက္ ေန႕စဲြတပ္ထားသည့္ သူ၏ အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ အက္ဒြက္ ကေနဒီက ေရးသားထားသည္မွာ (အညႊန္း -၆) – “အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ကြင္းဆင္းေကာက္ယူေသာ အစီရင္ခံမ်ား၊ မေရမတြက္ႏိုင္သည့္ သတင္းသမားတို႕၏ ကိုယ္ေတြ႕မ်က္ျမင္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ကမာၻ႕ဘဏ္ကဲ့သို႕ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီက ထပ္မံ၍ ရရွိသမွ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးတို႕က အေရွ႕ဘေဂၤ ါ (အေရွ႕ ပါကစၥတန္)ကို ဆဲြညွစ္ခ်ဳပ္ကိုင္ေနေသာ အေၾကာက္တရားလႊမ္းမိုးေစျခင္းျဖင့္အုပ္စုိးမႈကို သက္ေသျပ မွတ္တမ္းျပဳလွ်က္ ရွိသည္။”

= HINDUS IN EAST PAKISTAN WERE SPECIAL TARGET OF PAK ARMY =
In the summary of his report dated November 1, 1971 Senator Edward Kennedy writes (6):
‘Field reports to the U.S. Government, countless eye-witness journalistic accounts, reports of International agencies such as World Bank and additional information available to the subcommittee document the reign of terror which grips East Bengal (East Pakistan).

အျပင္းထန္ဆံုးထိခိုက္ရသူတို႕မွာ ဟိႏၵဴ လူ႕အသိုက္အ၀န္း၀င္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ သူတို႕၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ေနရာမ်ား လုယက္သိမ္းပိုက္ခံရသည္။ စနစ္တက် သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ျခင္းကို ခံရသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ [ဟိႏၵဴအတိုေကာက္] “အိပ္ခ်္” အမွတ္အသားကို အ၀ါေရာင္ေဆးျဖင့္ ေရးျခယ္ထားခဲ့ၾကသည္။ စစ္ဥပေဒကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤလုပ္ရပ္အားလံုးကို (ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ေတာ္) အစၥလာမ္မာဘတ္မွ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အမိန္႕ေပးျခင္းႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳသည္။

HARDEST HIT HAVE BEEN MEMBERS OF THE HINDU COMMUNITY WHO HAVE BEEN ROBBED OF THEIR LANDS AND SHOPS, SYSTEMATICALLY SLAUGHTERED, AND IN SOME PLACES, PAINTED WITH YELLOW PATCHES MARKED “H”. All of this has been officially sanctioned, ordered and implemented under martial law from Islamabad. ..’ (emphasis added by author of this article).

(လူသတ္ကြင္းမ်ား စာအုပ္ေရးသူ) ပူလစ္ဇာဆုရွင္ သတင္းသမား ဆစ္ဒနီ ရွန္းဘဂ္သည္ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္ စစ္တပ္၏ ဖိႏွိပ္မႈ ကာလ ႏွင့္ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စစ္ပဲြ ကာလအတြင္းတြင္ နယူးေယာက္တိုင္းမ္ သတင္းစာ၏ (အေရွ႕ ဘဂၤလားျမိဳ႕ေတာ္) ဒါကာျမိဳ႕ အေျခစိုက္ သတင္းေထာက္ျဖစ္သည္။ သူ၏ မူပိုင္သတင္း “နစ္ဆင္ မျမင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနေသာ ပါကစၥတန္ သုတ္သင္မႈၾကီး”တြင္ မစၥတာ ရွန္းဘတ္က ေရးသားထားသည္မွာ –
“စစ္ကို ကၽြန္ေတာ္ၾကံဳခဲ့ျပီး အိႏိၵယစစ္သားမ်ားကို လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကယ္တင္ရွင္မ်ားအျဖစ္ လူထု၏ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ၾကိဳဆိုမႈကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ခြင့္ ရခဲ့သည္။ ……….. ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ကို လမ္းရွိသ၍ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေသာအခါ ပါကစၥတန္တို႕၏ သမိုင္းတြင္မည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ၾကီး ေတြ႕ရေတာ့သည္။ တစ္ျမိဳ႕ျပီး တစ္ျမိဳ႕ ေတြ႕ရသည္မွာ လွံစြပ္မ်ား၊ က်ည္ဆံမ်ားႏွင့္ တင္းပုတ္တို႕ျဖင့္ လူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ေန႕စဥ္အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။”

Sydney Schanberg, pulitzer prize winning journalist (of ‘Killing Fields’) was New York Times correspondent in Dhaka in 1971 at the time of army repression and during the 1971 Bangla Desh war. In his syndicated column ‘The Pakistani Slaughter That Nixon Ignored’ Mr.Schanberg writes:
“I covered the war and witnessed first the population’s joyous welcome of the Indian soldiers as liberators .. Later I toured the country by road to see the Pakistani legacy firsthand. In town after town there was an execution area where people had been killed by bayonet, bullet and bludgeon. In some towns, executions were held on a daily basis.”

ထိုအခ်ိန္သည္ စစ္ျပီးဆံုးျပီးေနာက္ တစ္လအၾကာ (၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ)တြင္ ျဖစ္သည္။……….. မ်ားျပားစြာေသာ လမ္းေဘးတုိ႕တြင္ လူအရိုးမ်ား ျပန္႕ၾကဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို လူသတ္ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ ေသြးစြန္းေနေသာ အ၀တ္မ်ား၊ လူတို႕၏ ဆံပင္ေထြးမ်ားမွာ ျခံဳပုတ္မ်ား၌ ျငိတြယ္လွ်က္ရွိေနေပေသးသည္။ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္စြမ္း နည္းပါးေသးေသာ ငယ္ရြယ္လွသည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အရိုးေခါင္းမ်ားျဖင့္ အတုျမင္ အတတ္သင္ကာ စိတ္ကူးယဥ္ကစားနည္းမ်ားကို ကစားလွ်က္ရွိၾကသည္။ အျခားက်န္ရစ္ေသာ အမွတ္အသားတို႕မွာ မူစလင္ စစ္တပ္၏ အထူးျပဳ ပစ္မွတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တို႕၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ပါကစၥတန္တို႕က ေရးသုတ္ခဲ့ေသာ အ၀ါေရာင္ “အိပ္ခ်္”စာလံုးမ်ား ျဖစ္သည္ (အညြန္း – ၇)။

This was a month after the war’s end (i.e. January 1972), … human bones were still scattered along many roadsides. Blood stained clothing and tufts of human hair clung to the brush at these killing grounds. Children too young to understand were playing grotesque games with skulls. OTHER REMINDERS WERE THE YELLOW “H”s THE PAKISTANIS HAD PAINTED ON THE HOMES OF HINDUS, PARTICULAR TARGETS OF THE MUSLIM ARMY.” (7) (emphasis added by the author of this article).
ထို႕ေၾကာင့္ တစ္ခုက (၁၉၇၁)ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၁)ရက္ေန႕ မတိုင္မီျဖစ္ျပီး၊ အျခားတစ္ခုက (၁၉၇၂)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက ျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ေလ့လာခ်က္ႏွစ္ခုက အေရွ႕ပါကစၥတန္ေဒသမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တုိ႕၏ အိမ္မ်ားကို အ၀ါေရာင္ “အိပ္ခ်္”စာလံုးမ်ားျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳခဲ့ၾကျပီး ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ပါကစၥတန္ စစ္တပ္၏ အထူးျပဳ ပစ္မွတ္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားေပသည္။ အေျခအေနမွာ (၁၉၃၉)ခုႏွစ္မွ (၁၉၄၄)ခုႏွစ္အထိ နာဇီတို႕က ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႕အား ပစ္မွတ္ထားလွ်က္ ႏွိပ္ကြပ္မႈႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဆင္တူေနေၾကာင္း ေတြ႕ရျပီး ရလာဒ္မွာလည္း ဆင္တူေနေပသည္။

Thus two independent observations one dated prior to November 1, 1971 and other in January 1972 confirm that Hindu houses in East Pakistan were marked with yellow “H”s and that Hindus were particular targets of the Pakistani army. The situation thus bears an uncanny resemblance to the predicament of Jews targeted by Nazis from 1939 to 1944, with similar out come.

= ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္အမ်ားစုမွာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္သည္ =
အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အက္ဒြပ္ကေနဒီက သူ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ထြက္လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၅)ရက္ေန႕တြင္ အေရွ႕ပါကစၥတန္ေဒသမွ ဒုကၡသည္ (၉.၅၄)သန္း အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ပ်ဥ္းမွ် လူ၀င္ႏႈန္းမွာ တစ္ရက္လွ်င္ ဒုကၡသည္ ၁၀,၆၄၅ ဦး ျဖစ္သည္ (အညႊန္း – ၃)။ ထို႕ေၾကာင့္ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃)ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စစ္ပဲြ အစ၌ စုစုေပါင္း ဒုကၡသည္အေရအတြက္မွာ (၁၀)သန္းခန္႕ ျဖစ္သည္ (အညႊန္း -၅)။

MOST OF THE REFUGEES FROM BANGLA DESH WERE HINDUS
Senator Edward Kennedy in his report gives following details about the the refugees from Bangla Desh in 1971. As of October 25, 1971, 9.54 million refugees from East Pakistan had crossed over to India. The average influx as of October 1971 was 10,645 refugees a day (3). Hence the total refugee population at the start of Bangla Desh war on December 3, 1971 was about 10 million (5).
အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ကေနဒီက ထပ္မံ၍ ေဖာ္ျပသည္မွာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အဆင္ေျပေသာ ေနရာမ်ား၌ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မူစလင္မ်ားအတြက္ သီးျခားဒုကၡသည္စခန္းမ်ား တည္ေထာင္ေပးထားရာ ဟိႏၵဴ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ားစုရွိရာ ေဒသမ်ား၌ တည္ရွိျပီး၊ အလားတူပင္ မူစလင္စခန္းမ်ားသည္ မူစလင္ အမ်ားစုရွိရာ ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။ ဒုကၡသည္တို႕၏ အသိုက္အ၀န္းအလိုက္ ကိုယ္စားျပဳမႈမွာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ (၈၀)ရာခုိင္ႏႈန္း၊ မူစလင္ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား (၅) ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္ (အညႊန္း – ၈)။

Sen. Kennedy further mentions that Government of India had set up separate refugee camps for Hindus and Muslims where possible, i.e. refugee camps of Hindus were located in Hindu majority areas and similarly Muslim camps were located in Muslim majority areas. THE COMMUNAL REPRESENTATION OF REFUGEES WAS 80 PERCENT HINDU, 15 PERCENT MUSLIM AND 5 PERCENT CHRISTIAN AND OTHER (8).

ဤအခ်က္က ဒုကၡသည္ (၁၀)သန္းအနက္ (၈)သန္းသည္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုေပသည္ (အညႊန္း – ၈)။ ဤအခ်က္ကို ေထာက္ခံေသာ အျခားအခ်က္မွာ – အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ကေနဒီက ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏ တာ၀န္ခံ ကယ္ဆယ္ေရး အရာရွိ အၾကီးအကဲမ်ားစြာအား မည္သည့္အရာသည္ ခ်က္ခ်င္း အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္သည္ကို ေမးျမန္းေသာအခါ သူတို႕၏ ေျဖဆုိခ်က္က “မီးသျဂၤ ိဳလ္ရန္ေနရာမ်ား”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ [ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား ေသဆံုးေသာ မီးသျဂၤ ိဳလ္ေလ့ ရွိသည္။]

This means that 8 MILLION OF THE 10 MILLION REFUGEES WERE HINDUS (8). Other fact that corroborates this is that when Sen. Kennedy had asked several Chief Relief officers in charge of refugee camps what was needed most urgently, their reply was “crematoriums”.

= ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ၂.၅ သန္း =
အဖဲြ႕အစည္း အမ်ားအျပားက ပါကစၥတန္စစ္တပ္၏ လူမဆန္ေသာ ဖိႏွိပ္မႈသည္ ဘဂၤလီ (၃)သန္းကို သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပဆိုၾကသည္။ ဤခန္႕မွန္းခ်က္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အစိုးရကပင္ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္ (အညႊန္း – ၅)။ သို႕႔ရာတြင္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအလိုက္ ေသဆံုးသူတုိက ခဲြျခားရန္မွာ အလြယ္တကူ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
သို႕ျဖစ္ရာ – ဇယား(၁)တြင္ ေပးထားေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ လူဦးေရ အေျချပဳစာရင္းကို ၾကည့္ၾကပါစို႕။

= ဇယား – ၁ =
အခ်က္အလက္ ပင္ရင္း – ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအစိုးရ စီမံကိန္း ၀န္ၾကီးဌာန၊ စာရင္းအင္း ဗ်ဴရို မွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚ အေျခခံထားသည္။ (အညႊန္း – ၉)
ႏွစ္ — စုစုေပါင္းလူဦးေရသန္းေပါင္း — ဟိႏၵဴလူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း — ဟိႏၵဴလူဦးေရသန္းေပါင္း
၁၉၄၁

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: