“ေဗဒါ” ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးသင္တန္းေက ်ာင္းမွ ကယားျပည္နယ္၊တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသ ာ ျပည္ေထာင္စုေရးရာ၊တိုင္းရင္းသားေရးရာအလု ပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ မွတ္တမ္းမ ်ား

“ေဗဒါ” ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ကယားျပည္နယ္၊
လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုေရးရာ၊
တိုင္းရင္းသားေရးရာအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္
မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ားကို မွ်ေ၀လိုက္ပါသည္။

ထပ္မံသိရွိလ…ိုပါကဆက္သြယ္ရန္။ ။ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္း၊ ၀၉-၄၂၁၁၅၈၉၃၆
ေဒၚခ်ိဳခ်ဳိေအာင္၊ ၀၉-၇၃၁၆၆၂၆၉
ေဒၚေရႊရည္လင္း၊ ၀၉-၄၂၀၁၃၄၅၄၀See More

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: